تصویر پرسنلی نام و نام خانوادگی کد مجوز ( کارت ) تاریخ اعتبار
بارکد اعتبار کد ملی نوع فعالیت وضعیت فعالیت
مهدی آخوندی ۱۳۹۹۱۴۰۰/۱
۴۴۷۰۰۵۸۱۹۱ سرپرست تمدید
محمدحسین پورمیرزائی سنجدک
۱۳۹۹۱۴۰۰/۲
۴۴۷۰۰۶۰۹۰۹ خبرنگار افتخاری
تمدید
محسن آخوندی ۱۳۹۹۱۴۰۰/۳
۴۴۷۰۱۱۰۸۲۵ خبرنگار دانش‌آموزی تمدید
محمدصادق تفکری ۱۳۹۹۱۴۰۰/۴
۴۴۷۰۱۰۹۵۳۳ خبرنگار دانش‌آموزی
تمدید
سعید رنجبر ۱۳۹۹۱۴۰۰/۵
۴۴۷۰۱۰۶۰۷۰ خبرنگار افتخاری
تمدید
سیدمحمد علوی ۱۳۹۹۱۴۰۰/۶
۴۴۷۰۱۱۳۷۶۱ خبرنگار دانش‌آموزی
تمدید
نگار نارگانی ۱۳۹۹۱۴۰۰/۷
۴۴۷۰۱۰۹۲۹۰ خبرنگار دانش‌آموزی
تمدید
عطیه السادات متولی‌زاده
۱۳۹۹۱۴۰۰/۸

۴۴۷۰۱۱۱۲۶۰
خبرنگار دانش‌آموزی
تمدید
مبینا خواجه مبارکه
۱۳۹۹۱۴۰۰/۹

  ۴۴۷۰۱۲۳۹۴۳
خبرنگار دانش‌آموزی
تمدید
فاطمه مقامی
۱۳۹۹۱۴۰۰/۱۰

۴۴۷۰۱۲۹۸۴۴
خبرنگار دانش‌آموزی
تمدید
نازنین زهرا شیرمحمدی
۱۳۹۹۱۴۰۰/۱۱


۴۴۷۰۱۴۱۶۷۴
خبرنگار دانش‌آموزی
تمدید
پریسا عسکری
۱۳۹۹۱۴۰۰/۱۲

۴۴۷۰۱۳۵۲۹۱
خبرنگار دانش‌آموزی
تمدید
مصطفی ناظمی
۱۳۹۹۱۴۰۰/۱۳

۴۴۷۰۱۰۴۳۰۲
خبرنگار افتخاری تمدید